Divya Dholay
Managing Trustee


Other Trustees
Dr. Mrs. Madhuri Kiran Gaikwad
Mr. Prashant Hiraman Urankar
Mrs. Prachi Bharat Lohakare
Dr. Kiran Dattataraya Gaikwad
Mr. Prakash Dattataraya Gaikwad
Mrs. Rajayashri Uday Khopkar


संकल्प सिद्धी ट्रस्ट मुंबई | नोंदणी क्रमांक : E22192 | ३०/११/२००४ Office